Lerum Centrumförering

Lerums Centrumförening bildades 1998 för att i samverkan utveckla handeln och tjänstesektorn i Lerums centrum. Medlemmar i föreningen är köpmän, fastighetsägare, Lerums kommun, banker, restauranger och service/tjänsteföretag. Företagen finns spridda geografiskt från Hulan i väster till Hallsås i öster med koncentration kring Bagges Torg.

Förutom att deltaga i utvecklingen av centrum genom olika grupperingar bedriver föreningen också mycket internt arbete, t.ex. utbildning, arrangemang och möten för medlemmarna. Januari 2004 introducerades Lerums kundklubb – från början ett bonuskort för kunder som väljer att göra sina inköp i Lerums centrum men som numera är en samverkan över hela Lerums kommun.

Under 2015 utvecklades Lerums centrumförening till att bli en övergripande organisation för att utveckla Lerums centrala delar. Föreningen drivs sedan 2016 av en styrelse där alla tre partnerna finns representerade.
 Lerums kommun, Fastighetsägarna och Näringsidkarna.

Vår inriktning

För en kommuns utveckling är stadskärnans attraktivitet och tillgänglighet av grundläggande betydelse. I de tillväxtplaner som finns för Lerums kommun är en levande och spännande stadskärna en förutsättning för Lerums kommuns framgång.

Lerum centrumutveckling medverkar aktivt till att utveckla Lerums centrum genom att ha visioner, sätta mål och genomföra handlingsplaner. Lerums centrumförening har höga ambitioner att, i nära samverkan med våra medlemmar och övriga samarbetspartner, ytterligare öka tillväxten och trivseln, där hänsyn tas till den klimat och miljömedvetenhet som alltmer präglar samhället. Att utveckla centrum på ett miljömässigt hållbart sätt är en viktig målsättning för arbetet. Satsningar på Lerums centrum kärnvärden som närproducerat, kvalité, god personlig service och ett spännande och varierat utbud ger Lerums centrum dess speciella profil. En stark samverkan på alla plan kännetecknar Lerums sätt att förverkliga målen för Lerums centrum. Satsningar på infrastruktur, ökad kollektivtrafik och en förtätning av Lerum centrum är gemensamma insatser som Lerums centrumförenings partner samverkar runt för att fortsätta att utvecklas som en attraktiv kommundel.

Lerums centrumförening ska vara en viktig partner och aktör för att säkerställa att Lerums centrum får bästa tänkbara attraktionskraft – en förutsättning för ett levande och spännande centrum med unika värden för boende och besökare i Lerums kommun. Lerums centrumförening kommer att anta alla utmaningar som ligger framför oss för att lyckas i vår strävan att skapa ett allt mer attraktivt och framgångsrikt centrum.

Kontaktpersoner för Lerums Centrumförening

MARIANNE SÖRLING
CENTRUMUTVECKLARE
Tel: 0701-47 92 01
E-post: marianne@sorling.nu

Lill Tinnerholm
ORDFÖRANDE
E-post: lill.tinnerholm@jernhusen.se

BERITH FRIBERG
ANSVARIG FÖR LERUMSKORTET
E-post: berith.friberg@telia.com